top of page
shutterstock_1751418050_edited_edited_ed

Hvem bestemmer?

Pårørende:

Gravferdsloven §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hand om gravferden; den avdøde, seremoni og gravlegging.

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldrenes søsken. Ektefellenes rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapsliknende eller partnerskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages. Dersom det skulle skje at ingen kan ta ansvar for gravferden (eksepelvis at det ikke finnes nære gjenlevende familiemedlemmer), må kommunen besørge gravferden. Kommunen kan da kreve utgiftene dekket av dødsboet.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.

 

Byrået:

I utgangspunktet kan familien selv ordne alt som har med stell av den døde med det som har med gravferdsseremonien å gjøre. Byråene er private foretak som tilbyr seg å bistå pårørende i planleggingen, gjennomføringen av og oppfølging av formaliteter i etterkant av den påfølgende gravferden. Det er såpass mye å passe på i forbindelse med et dødsfall at de fleste i praksis benytter de tjenestene som begravelsesbyråene tilbyr. Bryde Begravelsesbyrå er opptatt av at pårørende skal kjenne til at de har mulighet til å involveres i de ulike prosessene rundt gravferden. Også at de kan velge å utføre større eller mindre deler av de praktiske oppgavene knyttet til gravferden selv.

Når Bryde Begravelsesbyrå kontaktes, skjer dette vanligvis ganske raskt etter at dødsfallet har inntrådt. Den aller første kontakten skjer gjerne pr. telefon. Neste samtale skjer gjerne ved et fysisk møte mellom familien og en representant for byrået. Praktiske forhold rundt gravferden drøftes og alle formaliteter gjennomgås.

bottom of page